Get Adobe Flash player

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

 

Patrick Jacobs Interieur- en Timmerwerken

Mandenmakerstraat 9 B

5405 BJ Uden

 

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17119598

-­----------------------------------------------------------------

 

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 

 1. 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden en/of van koop en verkoop van Patrick Jacobs Interieur- en Timmerwerken, gevestigd te Uden, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. 2.De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. 3.Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen.
 4. 4.Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. 5.Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. 1.Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
 2. 2.Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 

 1. 1.Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij:
  1. A.de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van één of meerdere tekening(en). Laatstgenoemde omschrijvingen c.q. tekeningen dienen tegelijker­tijd met eerstgenoemde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zullen de omschrijvingen c.q. tekeningen voor beide partijen bindend zijn.
  2. B.ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 1. 2.Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd:
  1. A.aanneming: partijen komen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
  2. B.richtprijs: de gebruiker zal zo nauwkeurig mogelijk een schatting doen van de kosten van het werk;
  3. C.regie: de gebruiker doet een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
 2. 3.Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdrachten tot het uitvoeren van werkzaamheden niet begrepen:
  1. A.grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoon­ma­ken van vloeren, wanden of plafonds of andere zaken;
  2. B.de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de gebruiker zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.
 3. 4.Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op het eerste verzoek van de gebruiker, alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan de gebruiker te retourneren.
 4. 5.De gebruiker heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 5. 6.Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de

overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is de gebrui­ker gerechtigd de verhogingen aan de wederpar­tij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

       B.   Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot­standkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de weder­partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

 1. 1.De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen.
 2. 2.Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de instemming van de gebruiker aan hem delegeren.

 

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 

 1. 1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht ervoor zorg te dragen:
  1. A.dat de gebruiker tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en eventuele goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de gebruiker;
  2. B.dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen, apparatuur en/of gereedschappen opgeslagen of opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat bescha­di­ging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreem­ding niet zal kunnen plaatsvinden;
  3. C.dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte afleve­ring, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
  4. D.dat, indien een takel, lift of een ander transportmid­del gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruikoverheids­voor­schriften. Schade die wordt veroorzaakt door of is ontstaan bij het gebruik van voornoemde zaken is voor rekening van de wederpartij, tenzij schuld aan de zijde van de gebruiker­ komt vast te staan;
  5. E.dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
  6. F.dat de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, bouwstoffen en hulpmiddelen;
  7. G.dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht en water binnen handbereik, alsmede voldoende ventilatie en zo nodig verwarming aanwezig is;
  8. H.dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;
  9. I.dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van een interieur in een bedrijfsruimte, deze bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.
 2. 2.De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor reke­ning van de wederpartij.
 3. 3.De wederpartij garandeert de juistheid en de compleetheid van de voor de uitvoering van de opdracht verstrekte noodzakelijke gegevens, bescheiden, tekeningen e.d. en vrijwaart de gebruiker van alle aanspraken op deze gegevens.
 4. 4.De wederpartij garandeert dat er geen gegevens betreffende de door de gebruiker gebezigde fabricage- en/of constructiemethode(n) en de gekozen detaillering dan met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

ARTIKEL 6: NADERE SPELREGELS BIJ OFFERTES/OPDRACHTEN

 

 1. 1.De gebruiker aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijk­heid voor een door of namens de wederpartij, koper en/of derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificaties van afme­tin­gen, maten, materialen en apparatuur.
 2. 2.In geval van opdracht neemt de gebruiker bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoorde­lijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugde­lijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukke­lijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorge­schreven.
 3. 3.Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
 4. 4.Indien de wederpartij bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op de gebruiker wenst over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij de gebruiker het gehele ontwerp moet kunnen bestude­ren en narekenen en hem daartoe alle daarop betrekking hebben­de gegevens en beschei­den moeten zijn verstrekt. Van de gebruiker kan niet gevergd worden, dat hij zulks koste­loos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de wederpartij de verantwoorde­lijkheid op de gebruiker wil overdragen.

 

ARTIKEL 7: (OP)LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 

 1. 1.Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. 2.Opgegeven (op)leveringstermijnen en termijnen waarbinnen werk­zaamhe­den moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over­eenge­ko­men. Bij niet-tijdige (op)levering c.q. beëindi­ging van de werk­zaamheden dient de gebruiker derhalve schrif­telijk in gebreke te worden gesteld.
 3. 3.Bij (op)levering c.q. aflevering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeel­ten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke trans­ac­tie beschouwd.
 4. 4.Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij (op) te leveren, dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de werk­zaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag c.q. de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 5. 5.Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schades, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 6. 6.Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de volledige aanneemsom c.q. koopprijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 7. 7.Indien als gevolg van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, meerwerk, onwerkbaar weer, overmacht of voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, de gebruiker de zaken en/of het werk niet binnen de gestelde termijn kan (op)leveren, heeft de gebruiker recht op verlenging van de (op)leveringstermijn, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en omvang van het meerwerk, de overmacht of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden.
 8. 8.De gebruiker is bevoegd om – ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbeta­ling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot leve­ring over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

 

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 

 1. 1.Wanneer de (af-)levering c.q. oplevering c.q. werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen aanvangen of geschieden, is de gebruiker gerech­tigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. 2.Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het­zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.
 3. 3.Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over­eenge­komen.

 

ARTIKEL 9: MEER- EN MINDERWERK

 

 1. 1.Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzonde­re opdracht van de wederpartij, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
 2. 2.Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 3. 3.Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. 4.Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de gebruiker recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

 

ARTIKEL 10: TRANSPORT

 

 1. 1.Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. 2.De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. 3.De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's behoor­lijk te verzekeren.
 4. 4.De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/los­plaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
 5. 5.Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 7.

 

ARTIKEL 11: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN

 

 1. 1.De gebruiker is gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
 2. 2.Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend. Daarnaast wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd c.q. opgeleverd indien en voor zover het in gebruik is genomen.
 3. 3.Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
 4. 4.Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele inge­bruikneming niet in de weg staan.
 5. 5.De gebruiker is verplicht de in lid 4 bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstel­len. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmid­dellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.
 6. 6.De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onder­houds­termijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te her­stellen.

ARTIKEL 12: RECLAMES

 

 1. 1.De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconsta­teerd, dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst c.q. na beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging ervan aan de gebruiker.
 2. 2.Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont­vangst van de zaken c.q. voltooiing van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. 3.Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 8 van artikel 13 in aanmerking genomen.
 4. 4.Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 5. 5.Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. 6.De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 7. 7.Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 8. 8.In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
 9. 9.Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 10. 10.In geval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. 1.De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behou­dens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
 2. 2.Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. 3.Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 4. 4.Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
 5. 5.De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwali­teit en deugdelijkheid van het geleverde; de feite­lijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
  1. 6.In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

B.    Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

 1. 7.Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 2. 8.In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 3. 9.Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
 4. 10.Indien er garantie wordt verleend, geldt de garantie uitsluitend bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de ge­bruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
 5. 11.Indien er garantie wordt verleend, geldt de garantie slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstel­len aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc..
 6. 12.De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe­dingen van schade indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, ontwerpen, constructies e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  3. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;
  4. voormelde schade is ontstaan door namens, of door de wederpartij aan het (op)geleverde verrichte reparaties of andere werkzaamheden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

ARTIKEL 14: BETALING

 

 1. 1.Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 7 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. 2.Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijnen niet volledig is betaald:

A.    zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;

       B.    zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;

       C.    zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;

       D.   heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

 1. 3.Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 2. 4.Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfe­len.
 3. 5.Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. 6.Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op

de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

       B.    Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. 1.De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, (software)modellen, ontwerpen e.d..
 2. 2.Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij, indien overeengekomen, ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

 

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. 1.De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplich­tin­gen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schade­vergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. 2.Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendoms­voor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van de gebruiker ver­goeding van schade, gederfde winst en rente te vorde­ren.
 3. 3.De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 17: PAND/WARRANTAGE

 

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. Indien de wederpartij in strijd met deze bepaling handelt, zal dit worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan zijn zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele­stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

 

ARTIKEL 19: OVERMACHT

 

 1. 1.Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker inge­schakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerech­tigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbin­den, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelij­ke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoe­ding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeen­komst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 2. 2.Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, import- en export verboden, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke om­stan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; be­drijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, één en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. 3.Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, (voorlopige) aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslag­legging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 20: ANNULERING EN ONTBINDING

 1. 1.De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbin­ding van de overeenkomst ex

artikel 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens lid 2 van dit artikel is overeengekomen.

 1. B.Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een

natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 1. 2.Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoe­ding van ten minste 30% van de aanneemsom, danwel - indien de werkzaamheden op basis van artikel 3 lid 2 sub C zouden zijn uitgevoerd - van de gederfde omzet, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs, onverminderd het recht van de gebruiker om de daadwerkelijk geleden schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. 3.De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 3. 4.Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. 1.Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toe­pas­sing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. 2.Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de be­voeg­de Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. 3.Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.
 4. 4.Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.